ผู้คิดค้น งานวิจัย วัคซีนพืชบิ๊ก : นวัตกร (Innovator)

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับ วัคซีนพืช หรือ วัคซีนพืชบิ๊ก แต่น้อยคนนักที่จะรูจักตัวตนผู้คิดค้น พ้ฒนา นวัตกรรม วัคซีนพืชนี้ ว่าท่านผู้นี้เป็นใคร มีที่มาอย่างไร มาทำความรู้จักกัน ได้เลย ครับ

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด Green Innovative Biotechnology : G.I.B.

ผู้คิดค้นวัคซีนพืชบิ๊ก

โดย น.สพ. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่ นวัตกรรมและทีมงาน Research and Development ใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ในการค้นคว้าวิจัย สารสกัดจากธรรมชาติ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้ โดยนำ กระบวนการที่ใช้ผลิตยารักษาคนมาใช้ ในการสร้างภูมิต้านทานให้พืช การค้นคว้าวิจัยยึดหลักบนพื้นฐาน 3 ประการคือ

Food safety  อาหารปลอดภัย 
Food security  ความมั่นคง ทางด้านอาหาร
Sustainable agriculture  ความยั่งยืนของการทำเกษตร

G.I.B. Advanced Research and Development Center (ARDC)

             บริษัท กรีน อินโนเวเทฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด มีความปรารถนาจะเป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศทางด้าน “นวัตกรรม” ทางการเกษตรและบริการ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน โดยดำเนินการด้วยความเป็นธรรม”

             ด้วยเหตุนี้ G.I.B. จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมงานด้านวิชาการตลอดจนทีมงานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคำแนะนำแก่เกษตรกร G.I.B. Advanced Research and Development Center (ARDC) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบวัตถุดิบที่นำเข้าในการผลิตและผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือเกษตรกร นอกจากนี้ทาง G.I.B. – ARDC ยังได้ให้บริการทางด้านการตรวจและวินิจฉัยโรคพืชในเบื้องต้นแก่เกษตรกรอีกด้วย   

ห้องทดลอง วัคซีนพืชบิ๊ก

ขอบคุณ ที่มา http://www.gib.co.th/