เพิ่มเพื่อน
เมษายน 5, 2016 3ห่วง2เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพียง

3ห่วง2เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพียง

3ห่วง2เงื่อนไข  เศรษฐกิจพอเพียง

 

3ห่วง2เงื่อนไข  เศรษฐกิจพอเพียง

….แนวคิดหลักของ  เศรษฐกิจพอเพียง  ก็คือ  การตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  ไม่ประมาท  โดยที่จะต้องคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ  และคุณธรรม  ไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นหลักที่ปฏิบัติได้
3ห่วง2เงื่อนไข  ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้น  เราได้สรุปรวบยอดมาให้เข้าใจได้ง่ายๆ  พร้อมทั้งนำภาพประกอบความเข้าใจ  มาให้ดูด้วยเพื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งขึ้น  ซึ่ง  3ห่วง2เงื่อนไข  นั้น  แท้จริงแล้ว  เป็นบทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียง  นั่นเอง  คือสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

3ห่วง2เงื่อนไข
3ห่วง2เงื่อนไข

3 ห่วง  คือทางสายกลาง  ประกอบไปด้วย  ดังนี้

ห่วงที่  1  คือ  พอประมาณ  หมายถึง  พอประมาณในทุกอย่าง  ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
ห่วงที่  2  คือ  มีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ  อย่างรอบคอบ
ห่วงที่  3  คือ  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

2 เงื่อนไข  ตามแนว  เศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่

เงื่อนไขที่  1  เงื่อนไขความรู้  คือ  มีความรอบรู้เกี่ยวกับ  วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการ  วางแผน  และความระมัดระวัง  ในขั้นตอนปฏิบัติ  คุณธรรมประกอบด้วย  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

เงื่อนไขที่  2  เงื่อนไขคุณธรรม  คือ  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

นั่นคือสรุปรวบยอดของ  เศรษฐกิจพอเพียง  สรุปได้เป็น  3ห่วง2เงื่อนไข  ดังที่ได้กล่าวมา  หลายๆคนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้  แล้วคงกระจ่างกันสักที  เกี่ยวกับ  เศรษฐกิจพอเพียง  แบบ  3ห่วง2เงื่อนไข  ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น

“ เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ  คือ  หลักการดำเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุด  กรอบแนวคิดของหลักปรัชญา  มุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืน  ของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สำคัญ  คือ  สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ  ตลอดจนให้ความสำคัญกับคำว่าความพอเพียง  ที่ประกอบด้วย  ความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม ”

“  หากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิด  คุณลักษณะ  คำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้ว  ก็จะง่ายขึ้นในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะนำไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือ  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความรู้และเทคโนโลยี ”

 

ลองอ่าน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พอเป็นแนวทางครับ

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง1

“…พอเเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได้  แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น  ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียง  ทำอะไรก็พอเพียง  ปฎิบัติตนก็พอเพียง…”

” … But it just may be a lot . May have the luxury of time Persecuted , but not to others . Conventionally be modest Speak it suffices Do just enough Practice self sufficient … ”

พระราชดำรัส  พระราชทานแก่คณะบุคลต่าง ๆ  ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต  วันศุกร์ ที่  4  ธันวาคม  2541

เศรษฐกิจพอเพียง2

“…คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ทันสมัย แต่เราพออยู่พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานปณิธาน จุดมุ่งหมายในแง่นี้ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่ พออยู่พอกิน…”

…..พระราชำรัส พระราชท่นแก่คณะผู้แทนสมาคม องค์การเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย…วัน พุธ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗

……..คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมพระราชดำรัส เพื่อน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการทำ เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรเชิงอนุรักษ์ เกษตรผสมผสาน ….

เศรษฐกิจพอเพียง3

“…เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารเรียกว่าแบบ ” คนจน ” แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไป ทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือ เมตตากัน ก็จะอยู่กันตลอกไป…”

ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4

“…การรู้จักประมาณตน  ได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถในด้านไหน  เพียงใด  และควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้  จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่  ให้เหมาะสมกับงาน  และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ…”

**พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฌ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2541

……..คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะ  เก็บรวบรวมพระราชดำรัส  ปรัชญ  เศรษกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำมาเป็นหลักยึดในการทำ  เกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์  เกษตรเชิงอนุรักษ์ เกษตรผสมผสาน  เกษตรออแกนิค  โดย นำ  นวัตกรรม  วัคซีนพืช  ที่ได้รับ  การสนับสนุนจาก  ม.เกษตร  จุฬา  วุฒิสภา  สวทช.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   นวัตกรรมของเรา  ปราศจากสารเคมี    ปลอดภัยต่อทุกชีวิต  และ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม….

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

 

ที่มา: http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/


ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.