เพิ่มเพื่อน
เมษายน 2, 2016 วัคซีนพืชbig

เกษตรผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน

 

 

 เกษตรผสมผสาน  การผลิตแบบ  ไร่นาสวนผสม  หรือการทำ  เกษตรแบบผสมผสาน

 

เกษตรผสมผสาน  ……เป็นวิธีทำการเกษตรที่มีการเพาะปลุก   หรือเลี้ยงสัตว์หลายๆๆชนิดอยู่พื้นที่เดียวกัน   มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตหนึ่ง   เพื่อใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร   โดยทั่วไปการผลิตแบบนี้มักเป็น  รูปแบบการเกษตรประเภททำเพื่อพอกินพอใช้   ทำโดย  สมาชิกในครัวเรือน   พอมีเหลือจึงขาย  ซึ่งการเกษตรแบบนี้  จัดว่าเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิม   ที่เกษตรกรสามารถ  มีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง  แต่อาจไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน   เนื่องจากเกษตรกรจำเป็นต้องมีรายได้หลักเพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัว   รวมทั้งเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน   ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย   หลักหารสำคัญของการผลิตแบบนี้คือ   การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   ลดการใช้สารเคมีการเกษตรหรือใช้แนวทางเลือกอื่นในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช    ซึ่งการเกษตรแบบนี้ถ้าได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรทำให้มีงานทำตลอดปี   มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลางได้

 

เกษตรผสมผสาน
เกษตรผสมผสาน

 

เกษตรผสมผสาน  มีหลักการที่สำคัญ  2  ประการคือ

 

1.       เกษตรผสมผสาน  มีกิจกรรมการเกษตร  ตั้งแต่  2  ชนิด  ขึ้นไป   และกิจกรรมการเกษตรทั้งสองชนิด  ต้องทำในเวลาและสถานที่เดียวกัน   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มากกว่าให้เกิดกำไรสูงสุด

2.       เกษตรผสมผสานเกิดการเกื้อกูลกัน  อย่างต่อเนื่องระหว่างกิจกรรมเกื้อกูลกันระหว่าง  พืชกับพืช  พืชกับปลา  สัตว์กับปลา   พืชกับสัตว์   สัตว์กับสัตว์    ซึ่งลักษณะการเกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสาน   จึงทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง   หรือที่เรียกว่า   เป็นการประหยัดทางขอบข่าย  (Economy of Scope)  และลดการพึ่งพิงปัจจัยจากภายนอกในที่สุด

ในด้านเทคนิคและการจัดการไร่นานั้น   เกษตรผสมผสานได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความหลากหลายของพืช   สัตว์   และทรัพยากรชีวภาพ   การใช้ประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรม   การใช้ปุ๋ยหมัก   ปุ๋ยคอก   การใช้วัสดุหรือพืชคลุมดิน   การปลูกพืชหลายระดับ   มีแหล่งน้ำในไร่นา   สามารถปลูกพืชคลุมดิน   ไถพรวนดิน   หรือปุ๋ยเคมีก็ได้

  การพัฒนารูปแบบ  การเกษตรผสมผสาน  ในประเทศไทย

…….ในประเทศไทยมีการทำ  เกษตรผสมผสานหรือ  การเกษตรแบบผสมผสาน  มาช้านานแล้ว  จากรูปแบบการผลิตที่ง่ายๆ  เช่น   การเลี้ยงปลาในนาข้าว   และหลังจากที่หน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทในด้านการส่งเสริมและวิจัยมากขึ้น   รูปแบบการผลิตจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น   คือ  มีการผสมผสานระหว่างพืช สัตว์และปลา  เป็นต้น  โดยทั่วไปรูปแบบของการผลิตซึ่งประกอบด้วยชนิดและขนาดของกิจกรรมการผลิตในไร่นาจะแตกต่างกันไป
ซึ่งปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการผลิตมี 3 ประการคือ

1.       สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่  เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ระดับความสูงต่ำของพื้นที่  แหล่งน้ำ  สภาพลมฟ้าอากาศ และอื่นๆ

2.       สภาพแวดล้อมทางชีวภาพของพื้นที่  ได้แก่  ชนิดของพืช  สัตว์และปลาที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

3.       สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้แก่  ขนาดของพื้นที่ถือครอง  จำนวนแรงงานในครัวเรือน  เงินออม  ตลาด  พฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น

 

เกษตรผสมผสาน

 

เกษตรผสมผสาน  กับ วัคซีนพืชbig 

วัคซีนพืช  big  – ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช
วัคซีนพืช  big  – ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช
วัคซีนพืช  big  – ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกันและรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ
วัคซีนพืช  big  – ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น
วัคซีนพืช  big  – ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และ  ใบ  ของ  พืช   มีความแข็งแรงมากขึ้น
วัคซีนพืช  big  -ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว
วัคซีนพืช  big  -เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน
วัคซีนพืช  big  -ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพ  และชีวภาพให้สมบูรณ์
ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น
วัคซีนพืช  big  -ยังลดอัตราการใช้  ปุ๋ยเคมี  สารเคมี  และ  ยาฆ่าแมลง

 

 ประโยชน์ที่ได้รับของระบบเกษตรผสมผสาน

           

1. ลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า อากาศ จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความแปรปรวนในแต่ละปี ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น เช่น เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วมฉับพลัน เป็นต้น จึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตรเพียง อย่างเดียว เช่น ข้าว หรือพืชไร่ ดังนั้น หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนจึงได้ ้พยายามศึกษาและพัฒนาการแปรเปลี่ยนพื้นที่นาหรือไร่นาบางส่วนมาดำเนินการระบบเกษตรผสมผสานที่มีหลาย ๆ ปลูกพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก) การเลี้ยงสัตว์ หรือการเลี้ยงปลาทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวหรือพืชไร่ที่อาจเสียหาย จากสภาวะฝนแล้งหรือน้ำท่วม

2. ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต  ในการดำเนินระบบการเกษตรที่มีเพียงกิจกรรมเดียว ที่มี ีการผลิตเป็นจำนวนมาก ผลผลิตที่ได้เมื่อออกสู่ตลาดพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ ไม้ผล หรือพืชผัก เมื่อมีปริมาณ เกินความต้องการของตลาดย่อมทำให้ราคาของผลผลิตต่ำลง การแปรเปลี่ยนพื้นที่นาหรือไร่บางส่วนมาดำเนินการ ระบบเกษตรผสมผสานจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิตในตลาดลงได้เนื่องจากเกษตร กรสามารถจะเลือกชนิดพืชปลูกและเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างการแก้ ้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ผลการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานของ ไพรัช ด้วยพิบูลย์ (2531) พบว่าการแปร การแปรเปลี่ยนพื้นที่นา 1 ใน 4 ของพื้นที่นาทั้งหมดเป็นร่องสวนปลูกไม้ผลร่วมกับพืชแซมของเกษตรกรตำบลบ้าน แหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตข้าวที่ไม่แน่นอนและช่วยให้เกษตร กรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เช่นเดียวกับรายงานของ โกวิทย์ นวลวัฒน์ และคณะ (2533) ที่พบว่าเกษตรกรที่ดำเนิน การระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ สกลนคร และจังหวัดชุมพร จะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,281, 217, 75 และ 334 ตามลำดับ

3. ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช ในการดำเนินกิจกรรมการปลูกข้าว หรือพืชไร่เพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะมีความเสี่ยงอย่างมากเมื่อเกิดการระบาดของศัตรูพืชขึ้น เช่น กรณีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคใบหงิกอย่างรุนแรงในปี 2532-2533 ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคกลางได้รับความ เสียหายอย่างมาก เกษตรกรต้องประสบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ โดยไม่มีรายได้จากกิจกรรมอื่นมาเจือจุนครอบครัวได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่นาที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคใบหงิกและจากผลการดำเนินงานวิจัยของ ประสงค์ วงศ์ชนะภัย และคณะ (2540 ก.) ในพื้นที่ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าระบบเกษตร ผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกร มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

 

วัคซีนพืชbig  กับ  ผัก ผลไม้  เห็ด

แจกสื่อสำหรับทำโฆษณา วัคซีนพืชbig ครับ

 

เกษตรผสมผสาน
วัคซีนพืชbig

 

นวัตกรรม  วัคซีนพืช big  นี้มีประโยชน์  มากมาย  ปลอดภัย ต่อตัว  พี่  น้อง  เกษตรกรเอง เนื่องจาก  วัคซีนพืชbig  ผลิตจาก  วัตถุดิบจาก  ธรรมชาติ จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แต่ผลผลิตของท่าน  ก็ได้เพิ่มขึ้น สำหรับท่านที่มีความสนใจ  ที่จะทำการเกษตร  เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน  อยากลดการใช้เคมี  แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง  เราคิดว่า  big วัคซีนพืช  นี่  อาจเป็นคำตอบของท่าน  ทดลองสั่ง สินค้า  ทดลองสั่ง  ที่  ร้านค้า  ไม่พอใจยินดีคืนเงินครับ

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.