เพิ่มเพื่อน
เมษายน 9, 2016 กล้วยหอมทอง

กล้วยหอม กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว

กล้วยหอม  กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว

….กล้วยหอม  หอมทอง หอมเขียว ..หอมเฉยๆ ไม่มีคำว่าทองต่อท้าย อันนี้เรียกกล้วยหอมโดยรวมครับ เช่น อันนี้ก็ กล้วยหอม อันนั้นก็ กล้วยหอม ก็จะเรียกกล้วยหอมทองหรือกล้วยหอมเขียวเท่านั้นแหละครับ

…..กล้วยหอม กล้วยหอมทอง  เป็นชื่อเรียกกล้วยหอมที่ผลสุกแล้วสีจะเหลือง  หอม ดั้งเดิมก็กล้วยหอมพื้นบ้านนี้แหละ  แต่ถูกคัดสรรและพัฒนาสายพันธุ์  จนได้ลูกใหญ่  รสหอมหวาน  ไม่ช้ำง่าย  และให้ชื่อที่น่าสนใจ  น่าฟัง  น่าทาน ไพเราะน่ากิน  จนได้รับฉายาว่า  ” กล้วยหอมทอง “

ในปัจจุบัน  ตามท้องตลาดกล้วยหอม  กล้วยหอมทอง  มีหลายขนาด  หลายไซด์   ซึ่งอาจจะมาจากต่างสวน  หรือต่างสายพันธ์  หรือบางทีก็อยู่ที่คนปลูกครับว่าจะดูแลดีหรือเปล่า   ไม่ว่าคน  สัตว์  พืช   หากได้รับการดูแลอย่างดี เพียงพอทุกด้าน ผลที่ได้ก็ย่อมดีอยู่แล้วครับ

กล้วยหอม

การปลูกกล้วยหอมทอง

ความเป็นมาการดไเนินธุรกิจ  กล้วยหอมทอง  กล้วยหอมทอง  เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการ  ส่งออก  โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการสูง  ด้วยคุณลักษณะของ กล้วยหอมทอง  ที่มีน้้าหนัก  แต่ละลูกเรียงกันอยู่ในหวีอย่างสวยงาม  สีผิวของกล้วยเมื่อสุกจะ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง  รสชาติดี  มีกลิ่นหอม  น่ารับประทานอีกทั้งผลผลิตมีความ  ปลอดภัย  ไม่มีสารเคมีตกค้างปนเปื้อน  ท้าให้  กล้วยหอมทองของไทยได้รับความนิยม  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น  ซึ่งนับวันแนวโน้มความต้องการของตลาดยิ่ง  เพิ่มมากขึ้น  กล้วยหอมทองที่ปลูกในประเทศไทย  ลักษณะทั่วไปจะมีล้าต้นสูงประมาณ  ๓  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่า  ๒๐  ซม.  กาบล้าต้นด้านนอกมีประด้า  ด้านในสีเขียวอ่อน  มีลายเส้นสีชมพู  ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้าง  เส้นกลาง  ใบสีเขียว  ส่วนของดอก  ก้านเครือมีขน  ปลีรูปไข่ค่อนข้างยาว  ปลายแหลม  ด้านบนมีสีแดงอมม่วง  กล้วยเครือหนึ่งมี  ๔-๖  หวี หวีหนึ่งมี  ๑๒-๑๖  ผล  ปลายผลมีจุกเห็นชัด  เปลือกบาง  เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง  เนื้อสีเหลืองเข้ม  กลิ่นหอม  รสหวานน่ารับประทาน  

การปลูก กล้วยหอม ทอง  

( เตรียมดิน )  เกษตรกรต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม  น้้าไม่ท่วม  ดินร่วนซุย  ระบายน้้าได้ดี  หากดินตรงไหนเป็นแอ่งควรปรับดินให้มีความลาดเท  เพื่อป้องกันน้้าท่วมในฤดูฝน  ถ้าจะให้ดินมีแร่ธาตุ  มี  อินทรียวัตถุสูง  เพิ่มธาตุอาหารในดินควรปลูกปอเทือง  แล้วไถกลบ ถ้าเป็นดินเหนียวควรท้าการยกร่อง  และ  ปลูกบนสันร่องทั้ง ๒ ข้าง  ขุดหลุมขนาดกว้าง ๕๐ ซม.  ลึก ๕๐ ซม.  น้าดินที่ขุดกองตากไว้  ๕-๗  วัน เพื่อ ก้าจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ตกค้างในดิน  หลังจากนั้น  คลุกเคล้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย  หมักกับดินชั้นบน  แล้วจึงเอา

กล้วยหอม

 ( การปลูก )  หน่อ  ที่เตรียมไว้วางกลางหลุม กลบดิน  รด  น้้า  กดดินให้แน่น  ระหว่างต้นระหว่างแถวแต่ละหลุม  ห่างกัน ๒ เมตร  เพื่อสะดวกในการพรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ตัด  ใบ  หมุนเวียนอากาศได้ดี  เมื่อต้นกล้วยมีอายุ  ๒๐ – ๓๐  วัน  ท้าการปาดหน่อเพื่อให้ต้นและแตกใบเสมอกัน ต้นกล้วยอายุได้  ๔ – ๖  เดือน  จะเริ่มมีการแตกหน่อ   หน่อที่เกิดมาเรียกว่า หน่อตาม  ควรเอาหน่อออก  เพื่อไม่ให้หน่อแย่งอาหารจากต้นแม่  เก็บ  หน่อไว้ประมาณ  ๑ – ๒  หน่อเพื่อพยุงต้นแม่เมื่อมีลมแรงและเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี

หน่อกล้วยหอมทอง
หน่อกล้วยหอมทอง

( การให้น้ำ ) ในพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่  จะใช้วิธีสูบน้้าจากบ่อบาดาล  หรือบ่อกักเก็บที่อยู่ใกล้สวน  สูบน้้า  ขึ้นมารดต้นกล้วย  การให้น้้าแค่พอชุ่มชื่น  ในช่วงที่ปลูกใหม่ๆ  และขณะที่กล้วยตั้งตัวและก้าลังติดปลี  ติดผลดีแล้ว  ไม่  จ้าเป็นต้องให้น้้าทุกวันเหมือนพืชชนิดอื่น

กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทอง

( การให้ปุ๋ย ) กล้วยหอม เป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารมาก  การติดผลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาหารและน้้า  ที่ได้รับ  ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  ตั้งแต่เริ่มปลูก  การปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออกจะต้องเป็นการผลิตที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ ฉีดพ่นสารเคมีโดยเด็ดขาด  จะท้าให้กล้วยหอมที่ได้ปราศจากสารพิษปนเปื้อน  และไม่เกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง  จำเป็นต้องใช้ นวัตกรรม  วัคซีนพืชbig มาช่วยครับ

*** การให้ วัคซีนพืชbig จะช่วยประหยัดเวลาในการทำปุ๋ยหมักชัวภาพ

วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วิตามินพืชbig วัคซีนพืชbig ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน ซื้อออนไลน์สั่งซื้อเลย

( แต่งหน่อกล้วย )  การตัดแต่งใบกล้วย  ขณะที่มีการ  แต่งหน่อควรท้าการตัดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วย  จนกว่ากล้วยตก  เครือ  ติดใบกล้วยไว้กับต้น  ๑๐ – ๑๒  ใบ  ต่อต้น  ตัดด้วยมีดขอให้ชิดต้น  อย่าให้เหลือก้านกล้วยยื่นยาวออกมา  เมื่อเหี่ยวจะท้าให้รัดล้าต้น  ท้าให้  ล้าต้นส่วนกลางขยายได้ไม่มากเท่าที่ควร  การปล่อยให้ใบกล้วยมีมาก  เกินไป  จะท้าให้ปกคลุมดิน  คลุมโคนต้น  ท้าให้แดดส่องไม่ทั่วถึงพื้นที่  ท้าให้ดินมีความชื่นมากเกินไป  

กล้วยหอมทอง

( การค้ำลำต้นกล้วย )  กล้วยหอมทองมักประสบ  ปัญหาเรื่องหักล้มง่าย  เครือใหญ่หนัก  และคออ่อน  เมื่อขาดน้้าหรือลมพัดก็หักโค่นเสียหาย  จึงต้องใช้ไม้ค้้ายันหรือดาม  กล้วยหอม ทุกต้นที่ออกปลีแล้ว  และตรวจดูการค้้ายันให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  ประมาณ  ๑๐  เดือน  หลังจากปลูกกล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมา เมื่อกล้วยแทงปลีจนสุดให้ตัดปลีทิ้ง  หาก  ไม่ตัดปลีกล้วยทิ้งจะท้าให้ผลกล้วยเติบโตไม่เต็มที่  ใช้ วัคซีนพืชbig แล้วปัญหาการหักลดลง

กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทอง

 

( การห่อถุง )  การปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออก  หลังจากตัดปลีแล้ว ควรท้าการคลุมถุง  ถุงที่ใช้ควรเป็น  ถุงพลาสติกที่ฟ้าขนาดใหญ่ และยาวกว่าเครือ กล้วย  เปิดปากถุงให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี

กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทอง

( เก็บเกี่ยว ) ประมาณ  ๙๐ – ๑๑๐  วัน  กล้วย จะแก่พอดี  ก็จะท้าการเก็บเกี่ยว  สามารถสังเกตได้จากกล้วย  หวีสุดท้ายเริ่มกลม  สีผลจางลงกว่าเดิม   ถ้าปล่อยให้แก่คาต้นมากเกินไปจะท้าให้เปลือกกล้วยแตก  ผลเสียหาย  ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร  รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก  จ้าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ้ากัด จะผลิตตามที่ได้ตกลงกันใน  กล้วยหอมทอง ที่ใช้ วัคซีนพืชbig ฉีด พ่น เป็นประจำ จะสามารถเก็บไว้ได้นานกว่ามาก

กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทอง

สัญญาซื้อขาย สหกรณ์ผู้บริโภค  กับประเทศญี่ปุ่น  ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด  เข้มงวดในทุก  กระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  พื้นที่การปลูกกล้วยหอม การคมนาคมสะดวกต่อการเก็บ  ผลผลิต  ประการส้าคัญสมาชิกต้องจ้าหน่ายให้สหกรณ์เท่านั้น  สมาชิกต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ  โดยไม่ใช้การใช้สารเคมี  ใช้เฉพาะปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  วิธีการปลูก  การดูแลรักษา  ต้องพิถีพิถันมากกว่าการปลูกกล้วยหอมทองตามปกติ  โดยได้รับ  ความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร การวางแผนการผลิต  สหกรณ์ผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่นมีความต้องกล้วยหอมทองปีละประมาณ  ๔๐๐  ตัน  สหกรณ์จึงต้องวางการผลิตปลูกในแต่ละเดือน  ให้สอดคล้องกับต้องการ  โดยกระจายการปลูกไปยังพื้นที่ของสมาชิกอย่าง  ทั่วถึง  

วัคซีนพืชbig
วัคซีนพืชbig

เคล็ดลับ  การปลูกกล้วยหอมทองปลอดสาร 

สนใจ สั่ง วัคซีนพืชbig

 

 

ใส่ความเห็น


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.